Algemene Voorwaarden

LEES HIERONDER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, en andere handelingen tussen huurder en verhuurder, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde en het in verband daarmee verlenen van diensten of verkopen van goederen door verhuurder aan huurder, behoudens schriftelijk door de verhuurder aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

ARTIKEL 2 DUUR VAN DE HUUR

2.1 De huur gaat in, naargelang van het geval:

 • op het ogenblik dat huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van verhuurder;
 • op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder aan de transporteur is overgedragen.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde door de  verhuurder geleverd wordt, dan zorgt de huurder voor een afgevaardigde die de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken tijd en plaats. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen, de vervoerskosten en een annulatiekost aan te rekenen.

Ook de huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, betaalt een annulatiekost. Deze wordt als volgt begroot:

Gratis annulatie tot 14 dagen voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment. Annulatie tot 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: 20% van het huurbedrag (incl. btw) met een minimum van 20 € + btw. Annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip of afgesproken ophaalmoment: het minimum huurbedrag (1 periode huur), incl. btw.

De door de verhuurder opgegeven afleveringsdata en –tijden zijn louter benaderend en eventuele vertraging levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling.

2.2 De huur eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een retourbewijs.

Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

2.3 Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, doch is daartoe niet verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevinde. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Hij kan verder de huurprijs aanrekenen en nadien wanneer de verhuurder het wenst kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van de datum van het factureren van de verkoopprijs en het dus eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

2.4 De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

ARTIKEL 3 RISICO, GEBREK EN SCHADE

3.1 Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.

3.2 De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

3.3 De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen of inontvangstneming dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering. Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de huurder.

Als goederen verkocht worden door verhuurder aan huurder, dan moeten alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of zichtbare niet-conforme levering, onmiddellijk en schriftelijk worden overgemaakt en dit ten laatste 24 uur na ontvangst van de goederen. Alle klachten voor verborgen gebreken moeten onmiddellijk en per aangetekende zending worden overgemaakt en dit uiterlijk acht dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekt zijn. Bij overschrijding van voormelde vervaltermijnen en/of bij enige andere miskenning van het voorafgaande, zal elke mogelijke aansprakelijkheid van verhuurder terzake vervallen, behoudens ingeval van bewezen opzet.

3.4 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet huurder het gebruik ervan niet voort.

Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van verhuurder. De kosten van herstel komen voor rekening van de verhuurder, behoudens indien het gebrek, tekort of beschadiging aan de huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de huurder, overmacht of daden van derden. Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.

Volgende kosten van herstel of verlies die optreden onder de verantwoordelijkheidsperiode van de huurder zijn van standaardtoepassing op onze verhuurartikelen, tenzij het schadebestek, dat opgesteld zal worden door de verhuurder, anders vermeld:

 • Lasergun standaard: € 34,75
 • Batterijdeksel lasergun standaard: € 6,75
 • Lasergun AC klein: € 34,75
 • Batterijdeksel lasergun AC klein: € 6,75
 • Lasergun AC groot/connect: € 68,75
 • Connect Vest: €20,95
 • Batterijdeksel lasergun AC groot: € 6,75
 • Lasergun targets (2pack): € 31,75
 • Batterijdeksel lasergun target: € 6,75
 • Lasergun oplader unit: € 37,75
 • Lasergun oplader adapter: € 6,95
 • Schroevendraaier: € 9,95
 • Batterij Type AA (stuk): € 2,95
 • Batterij Type AAA (stuk): € 2,95
 • Paintball gun (mechanisch/veer): € 73,95
 • Paintball gun buitenhuls (mechanisch/veer): € 14,95
 • Paintball gun binnenhuls (mechanisch/veer): € 12,95
 • Paintball gun hopper neck (mechanisch/veer): € 4,75
 • Paintball hopper (mechanisch/veer): € 7,50
 • Paintball gun (luchtdruk 0,50cal): € 165,95
 • Paintball gun (luchtdruk 0,68cal): 185,95
 • Paintball hopper (luchtdruk): € 14,95
 • Paintball HP Luchttank 0,4l: € 22,95
 • Paintball HP Luchttank 0,8l: € 28,95
 • Paintball gun hopper neck (luchtdruk): €8,95
 • 500 herbruikbare Paintballs (gebaseerd op gewicht): € 20
 • Paintball / Archery Tag veiligheidshelm: € 54,95
 • Paintball / Archery Tag veiligheidshelm vizier: € 24,95
 • Paintball / Archery Tag veiligheidshelm rekker: € 19,95
 • Paintball / Archery Tag veiligheidsharnas: € 34,7
 • Archery Tag Boog – Kids: € 68,75
 • Archery Tag Boog – Volwassene: € 88,75
 • Archery Tag Boog rekker: € 12,60
 • Archery Tag Pijl: € 9,45
 • Archery Tag Target: € 66,95
 • Archery Tag Target doelstuk: € 12,95
 • Archery Tag Target voetstuk: € 16,75
 • Bumperball: € 385,95
 • Bumperball XL: €785,95
 • Bumperball ventiel: € 16,45
 • Bumperball harnassluiting: € 21,95
 • Voetbalgoal klein: € 44,95
 • Voetbalgoal groot: € 64,90
 • Gel Blaster gun: € 84,95
 • Gel Blaster Hopper: € 7,50
 • Gel Blaster gun hopper neck: € 4,75
 • Gel Blaster oplader unit: € 39,95
 • Gel Blaster oplader adapter: € 7,95
 • Gel Blaster oplader USB-C: € 6,50
 • Gellets emmer: € 35,90
 • Gel Blaster Target: € 59,95
 • Onesie: €35,80
 • Laser (inkleding): € 295,75
 • Rooktoestel (inkleding): €475,95
 • Opblaasbaar obstakel (stuk): € 359,95
 • Transportkist transoplast (alle maten/stuk): € 75,95

De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen.

De huurder is verplicht het materiaal in dezelfde staat terug te brengen als dat hij het ontvangen heeft van de verhuurder. Eventuele schoonmaakkosten zullen aangerekend worden aan €70 (excl BTW) per uur.

3.5 De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst

3.6 Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor het verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van de volgende feiten :

 • verlies of beschadiging;
 • diefstal van het gehuurde voorwerp;
 • beschadiging door derden;
 • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers;
 • faling of gerechtelijk akkoord.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade bekend te maken.

Dit gebeurt door de schadevaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.

Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden.

Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

3.7 De huurder kan schade tijdens de huurperiode afkopen. Schade-afkoop dekt beschadiging van het huurmaterieel tijdens het laden, lossen, vervoer en gebruik. Uitsluitingen: Diefstal en opzettelijk aangerichte schade, alsook schade die voortvloeit uit het niet naleven van wettelijke verplichtingen en richtlijnen tot goed gebruik. Deze afkoopsom ontheft de huurder niet van zijn verplichting om het materiaal te verzekeren in en naast het verkeer en om zich te schikken naar de geldende wetten en reglementen die een verplichte verzekering opleggen voor gemotoriseerde voertuigen. Voorrijkosten voor interventies op de werf vallen buiten de schadeafkoop. regio: België, Premie: 10 % van de totale bruto huursom. Vrijstelling: 20 % van het schadebedrag, min. 50 euro (excl. BTW).

ARTIKEL 4 HUURPRIJS EN BETALINGS-VOORWAARDEN

4.1 De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.

De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van vermoedelijke verlenging. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de verlenging ingaat.

4.2 Bij huurcontracten die langer dan 1 maand lopen, behoudt de verhuurder zich het recht voor eenzijdig de huurprijs aan te passen in de loop van het contract overeenkomstig nieuwe tarieflijsten of indexaties.

4.3 Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.

4.4 Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag en dit enkel om reden van deze vertraging, met een minimum van 150 euro.

Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

De BTW valt ten laste van de koper of huurder. Alle prijzen worden incl. BTW vermeld.

4.5 Onverminderd artikel 4, dient elk protest aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na facturatiedatum aan de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

ARTIKEL 5 BORGSOM

De borgsom moet contant betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

ARTIKEL 6 RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

Naast en bovenop hetgeen onder artikel 3 wordt bepaald, is de huurder verplicht het gehuurde te gebruiken als een goed huurder. Hij verklaart de uitrusting waarvan sprake goed te kennen, geprobeerd en in volmaakte staat van werking te hebben ontvangen. Hij gaat ermee akkoord deze uitrusting te allen tijde voorzichtig, onder zijn volle verantwoordelijkheid, en vakkundig te gebruiken. Hij verklaart de handleiding en uitleg over de werking en de veiligheidsvoorschriften van de toestellen te hebben ontvangen. Zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij o.m. dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel.

 • de huurder dient het gehuurde doorlopend te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten;
 • de huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d.; vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.

De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

ARTIKEL 7 ONTBINDING VAN DE HUUR

7.1 De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen of ontbonden te verklaren in een of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:

 • wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen, waaronder deze inzake de huur of de waarborg, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
 • ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
 • ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van huurder;
 • ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van huurder;
 • ingeval van de opzegging van de bank- of andere kredieten van huurder;
 • bij protest van handelspapieren van de huurder;

De verhuurder heeft dan het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de huurder, het gehuurde terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.

7.2 Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt ten laste van de huurder is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder zou lijden als gevolg van de beëindiging/ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in 7.1, zoals winstderving e.d.;

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER VOOR SCHADE

8.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt dat de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

8.2 Voor het geval de aansprakelijkheid van verhuurder zou worden weerhouden, kan de tussenkomst van verhuurder in de schade in geen geval de bedragen te boven gaan die huurder aan verhuurder dient te betalen binnen het raam van het huurcontract.

8.3 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is, dient huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 8 dagen na die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen.

8.4 Huurder aanvaardt uitdrukkelijk verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

9.2 Voor alle geschillen die over of naar aanleiding van de door verhuurder uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of de huurovereenkomst ontstaan waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst en de invordering van facturen zijn de rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is, bevoegd. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

ARTIKEL 10 INTERPRETATIE

10.1 Loutere artikelaanduidingen in de tussen huurder en verhuurder gesloten overeenkomsten en in de algemene voorwaarden zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en zullen op geen enkele wijze de inhoud of uitleg van deze voorwaarden bepalen, beperken of uitbreiden. Zij maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden voor welk doel dan ook.

Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om welke reden ook niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen partijen, te goeder trouw, streven naar een oplossing en/ of bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het beding of deel van beding, dat nietig, niet tegenwerpbaar of niet-afdwingbaar zou zijn verklaard.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER VOOR ONGEVALLEN

11.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen berokkend aan de huurders, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.

ARTIKEL 12 VERKOOP

12.1 Definities

– Leverancier: Verdumo VOF
– Klant: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die één of meer verbintenissen met Leverancier onderhoudt op welke de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede zij aan wie Leverancier een offerte doet toekomen, op welke de onderhavige algemene voorwaarden evenzeer van toepassing zijn.
– Partijen: Klant en Leverancier.
– Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
– Overeenkomst: de tussen Klant en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst waarvan deel uitmaken en waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden.
– Product: alle zaak en/of zaken die Leverancier aan Klant levert op grond van de Overeenkomst en/of in een offerte of aanbieding aanbiedt.
– Diensten: al hetgeen Leverancier op grond van de Overeenkomst aan de Klant levert, niet zijnde een Product, en/of in een offerte of aanbieding aan de Klant aanbiedt.
– Prijs: de tegenprestatie in geld die de Klant op grond van de Overeenkomst aan Leverancier dient te voldoen.
– Website: de website ‘www.rentyouradventure.be’.

12.2. Toepasselijkheid
12.2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen – waaronder maar niet beperkt daartoe de Overeenkomst – zoals die bestaan en/of tot stand komen tussen Klant en Leverancier.
12.2.2 De Leverancier aanvaardt generlei wijze de eventuele toepasselijkheid van door de Klant in het voorkomende geval gehanteerde algemene voorwaarden en wijst de inhoud daarvan uitdrukkelijk van de hand.
12.2.3 Bepalingen uitdrukkelijk genoemd in de Overeenkomst, gaan voor bepalingen in de Algemene Voorwaarden indien en voor zover enigerlei mate sprake is van tegenstrijdigheid tussen die bepalingen.
12.2.4 De Klant die eenmaal met de Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) stemt bij (een) volgende Overeenkomst(en) in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
12.2.5 Bepalingen in de Algemene Voorwaarden die naar aard en/of strekking werking beogen ook na beëindiging van de Overeenkomst, blijven de rechtsverhoudingen tussen Partijen voortvloeiende uit en/of in welke mate dan ook samenhangende met de Overeenkomst beheersen.

12.3. Offerte
12.3.1 Een door Leverancier aan Klant verzonden offerte is vrijblijvend en generlei wijze bindend voor Leverancier, tenzij uit de inhoud van die offerte ondubbelzinnig en uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
12.3.2 Een offerte van Leverancier is gedurende drie werkdagen na uitbrengen ervan geldig, te rekenen vanaf en met inbegrip van de datum op de offerte.
12.3.3 Ten aanzien van alle in het kader van een offerte aan Klant gezonden informatie en/of zaken blijven de rechten en/of het eigendom bij Leverancier. Het is de klant niet toegestaan één of meer onderdelen van deze informatie en/of zaken in welke zin dan ook aan te wenden, anders dan krachtens de offerte en/of Overeenkomst is toegestaan.
12.3.4 De door Leverancier in een offerte, de Overeenkomst en/of de Website genoemde maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, teksten, foto’s dan welke andere soortgelijke genoemde informatie dan ook, zijn uitsluitend omschrijvend van aard. De Klant kan generlei wijze rechten ontlenen aan deze genoemde informatie en afwijkingen van het Product en/of de Dienst in vergelijking met deze genoemde informatie zijn toegestaan en impliceren generlei wijze dat de Leverancier dientengevolge niet haar verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt, alles tenzij afwijkingen in redelijkheid naar aard en/of omvang dermate groot zijn dan niet meer gesteld kan worden dat Leverancier met die afwijkende levering haar (kern)verplichtingen uit de Overeenkomst (nog) nakomt. De Klant kom(t)(en) geen recht op reclame dan wel anderszins rechten op nakoming en/of schadevergoeding toe, ingevolge voorkomende afwijkingen van de genoemde door de
Leverancier verstrekte informatie.

12.4. Overeenkomst / totstandkoming
12.4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt niet eerder tot stand dan in het geval waarin en op het moment waarop de Klant een offerte of anderszins een aanbieding van de Leverancier schriftelijk en door middel van ondertekening heeft aanvaard dan wel op andere wijze heeft bevestigd.
12.4.2 In afwijking van het bepaalde in art. 12.4.1 van de Algemene Voorwaarden komt eveneens tussen Partijen een Overeenkomst tot stand op het moment waarop de Leverancier op ondubbelzinnige wijze van de Klant heeft vernomen, dat de Klant een offerte of aanbieding van Leverancier aanvaardt.
12.4.3 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de uitdrukkelijke en schriftelijk of per mail overeengekomen voorwaarden waaronder de betreffende Overeenkomst is aangegaan, waaronder de Algemene Voorwaarden.
12.4.4 Aanvullingen, aanpassingen, toezeggingen, wensen of anderszins voorwaarden waarvan de Klant zich op het standpunt stelt dat ze onderdeel zijn van de Overeenkomst, zijn dat uitdrukkelijk niet, tenzij die uitdrukkelijk blijken uit de inhoud van de Overeenkomst als bedoeld in art. 12.4.3 van de Algemene Voorwaarden.
12.4.5 De Klant kan ter zake de uitvoering van de Overeenkomst geen rechten ontlenen aan uitlatingen gedaan door medewerkers van Leverancier dan wel door welke derden dan ook, wanneer die medewerkers/derden niet rechtsgeldig bevoegd zijn voor of namens Leverancier op te treden.
12.4.6 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd één of meer onderdelen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, in welk geval Leverancier als contractspartij van de Klant verantwoordelijk blijft voor de nakoming van de verbintenissen uit Overeenkomst jegens de Klant.
12.4.7 Indien en voor zover de Leverancier wijzigingen in haar Product aanbrengt ter verbetering dan wel omdat zulks op grond van wet- en/of regelgeving verplicht, is de Leverancier immer gerechtigd daartoe over te gaan. De Klant kan aan deze wijziging generlei wijze rechten ontlenen jegens de Leverancier.
12.4.8 De Leverancier behoudt zich het recht voor het Product in delen te leveren, indien zulks redelijkerwijs mogelijk is. Indien Leverancier daartoe overgaat, leidt zulks nimmer tot enige aansprakelijkheid van Leverancier, noch leidt zulks tot (toerekenbaar) tekortschieten dientengevolge, aan de zijde van
Leverancier.

12.5. Risico
12.5.1 Het risico van het Product gaat over op de Klant op het tijdstip waarop de Klant het Product ter beschikking heeft gekregen. Hiervan is sprake indien de Klant over het Product de feitelijke macht heeft verkregen.
12.5.2 In uitzondering op het bepaalde in art. 12.5.1 geldt dat in het geval de Leverancier krachtens het bepaalde in de Overeenkomst voor het transport van het Product naar en/of ten behoeve van de Klant zorg draagt, het risico van het Product overgaat op de Klant op het moment dat het transport aanvangt. De Klant is zich ervan bewust dat in dat verband hij dient zorg te dragen voor een afdoende verzekering van het Product.

12.6. Gebreken 
12.6.1 De Klant is verplicht het geleverde Product bij ontvangst en uiterlijk binnen 24 uur nadien in alle opzichten te controleren op eventuele gebreken aan het Product dan wel anderszins gebreken welke op enig moment voor de Klant aanleiding (kunnen) zijn om zich op het standpunt te stellen dat de Leverancier niet aan haar verplichtingen voldoet, alles bij gebreke waarvan enig aan de Klant in het voorkomende geval toekomend recht uit te oefenen jegens de Leverancier als gevolg van een eventueel gebrek vervalt.
12.6.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan het Product die zij niet kende en/of behoorde te kennen.
12.6.3 Onverminderd de in de overige leden van dit artikel overeengekomen verplichtingen van de Klant, vervallen alle vorderingen, van welke aard en/of omvang dan ook, van de Klant verband houdende met en/of het gevolg zijnde van een gesteld gebrek, in ieder geval na het verstrijken van een periode van zeven dagen na ontstaan van het gebrek en indien de Klant niet binnen deze termijn zich terzake het gestelde gebrek niet schriftelijk tot de Leverancier gemeld heeft met een duidelijke omschrijving van het gestelde gebrek.
12.6.4 Geringe en/of niet te vermijden afwijkingen van het Product vormen nimmer een grond voor reclameren.
12.6.5 Indien en voor zover de Klant terecht reclameert en indien de Klant niet verzuimd heeft het gestelde in art.12.6.1, 12.6.3 en/of 12.6.4 na te komen, is de Leverancier gerechtigd naar zijn keuze hetzij alsnog voor nakoming zorg te dragen hetzij de Klant een deel van de Prijs te crediteren, redelijkerwijs overeenstemmend met het onderdeel van de Overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, onverminderd overige aan de Leverancier toekomende rechten.

12.7. Prijs / betaling
12.7.1 De Klant is gehouden de overeengekomen Prijs te voldoen op de overeengekomen en op de factuur aangegeven wijze, waarbij elk recht op korting, verrekening, opschorting dan wel anderszins een recht op niet volledige en/of tijdige betaling wordt prijsgegeven.
12.7.2 Van bevrijdende betaling door de Klant is eerst sprake op het moment dat de Leverancier de betreffende betaling op de door haar aangegeven wijze ontvangen heeft.
12.7.3 De Leverancier hanteert een fatale betalingstermijn van veertien dagen dan wel een andere termijn indien zulks op de factuur is vermeld.
12.7.4 Indien de Klant niet tot betaling overgaat als bedoeld in art. 12.7.1 / 12.7.2 van de Algemene Voorwaarden, verkeert de Klant dientengevolge van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling door de Leverancier vereist is.
12.7.5 De Prijs geldt immer exclusief BTW, door overheid of anderszins opgelegde heffingen, invoerrechten, overige belastingen, orderkosten, verpakkingskosten en/of kosten van in- en uitlading en verzending dan wel welke soortgelijke (externe) kostenfactoren dan ook.
12.7.6 Elke verhoging van de op de Prijs van invloed zijnde kosten(factoren) van Leverancier, verstrekt Leverancier het recht deze verhoging bij de Klant in rekening te brengen, zoals bijvoorbeeld verhoging van belastingen/heffingen, (vracht)tarieven, materiaalkosten etc. Uitsluitend in het geval dit geschiedt binnen
twee maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en indien de kostenverhoging hoger is dan 5% van de Prijs, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
12.7.7 De Klant is bij niet-volledige en/of tijdige betaling een boeterente verschuldigd van 1.5% per maand, te rekenen over het gehele uitstaande bedrag, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand geldt, alles onverminderd het recht van de Leverancier haar schade op de Klant te verhalen indien en voor zover die schade hoger is dan de vorenbedoelde 1.5% per maand.
12.7.8 Naast het bepaalde in art. 12.7.7 is de Klant gehouden aan de Leverancier te voldoen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten welke Leverancier redelijkerwijs maakt en verband houdende met de incasso van het uitstaande bedrag. Indien en voor zover in een gerechtelijke procedure de rechterlijke instantie
niettegenstaande het bepaalde in dit artikel aan de Leverancier niet de integrale door haar gemaakte proceskosten (incl. haar volledige advocaatkosten) aan de Leverancier toewijst, impliceert zulks niet dat Leverancier niet een op grond van het bepaalde in dit artikel afzonderlijk en door de Klant bij voorbaat geaccordeerd recht toekomt op de vergoeding van die volledige kosten, in welk geval Leverancier alsnog gerechtigd is die volledige kosten van de Klant te vorderen.
12.7.9 Indien en voor zover de Klant om welke reden dan ook niet overgaat tot betaling van al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is, is de Klant gehouden op eerste verzoek van de Leverancier naar tevredenheid van de Leverancier zekerheid te stellen ter nakoming van hetgeen de Klant aan Leverancier verschuldigd is.
12.7.10 De Klant vrijwaart de Leverancier van alle schade die de Leverancier lijdt die het gevolg is van terzake de facturering en al wat daarmee samenhangt door de Klant foutief aangeleverde en/of ontbrekende informatie dan wel van die schade die het gevolg is van het niet-naleven door de Klant van van overheidswege of anderszins opgelegde (administratie)verplichtingen, alles in de breedste zin van het woord.

12.8. Verplichtingen Klant
12.8.1 De Klant aanvaardt het feit dat het gebruik van het Product risico’s met zich kan brengen. De Klant is in dat verband verplicht het Product te gebruiken op de wijze als door de Leverancier aangegeven en voorgeschreven. De Klant is immer verplicht elke instructie van de Leverancier strikt op te volgen, waarbij met name de schriftelijke instructies, als bijlage of anderszins door Leverancier aan de Klant verstrekt. Het niet gebruiken van het Product op een de voorgeschreven wijze, doet elk recht op vergoeding van welke schade dan ook van de Klant vervallen.

12.9. Eigendomsvoorbehoud / faillissement
12.9.1 De eigendom van een door de Klant gekocht Product gaat eerst op de Klant over indien de Klant tot volledige betaling aan de Leverancier is overgegaan.
12.9.2 Tot het moment van eigendomsoverdracht aan de Klant is de Klant in het geval aan hem reeds het Product ter beschikking is gesteld, verplicht als een goed huisvader over het Product te waken.
12.9.3 De Leverancier is in het geval de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan, immer gerechtigd tot terugname van het Product, ongeacht de reden hiertoe. De Klant is op het eerste verzoek van de Leverancier in dit verband, verplicht tot teruglevering van het Product over te gaan.
12.9.4 In het geval de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan en ten aanzien van de Klant een faillissementsaanvraag is ingediend, is de Klant gehouden hiervan binnen 12 uren na het bekend worden van die aanvraag aan de Leverancier schriftelijk, per aangetekende brief, mededeling te doen. De Leverancier is in dat geval gerechtigd onmiddellijk het Product retour te nemen en over te gaan tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst dienaangaande, alles zonder dat dientengevolge de Klant enig recht op schadevergoeding of anderszins een recht op nakoming toekomt.
12.9.5 In het geval sprake is van een faillissement van de Klant dan wel indien de Klant in surseance van betaling verkeert dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard alsmede waarin de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan, is de Leverancier gerechtigd tot onmiddellijke terugname van het Product over te gaan en de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De Leverancier is in dat geval generlei wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.

12.10. Levering(stermijnen)
12.10.1 Alle door de Leverancier opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij tussen de Klant en de Leverancier uitdrukkelijk overeengekomen is dat een leveringstermijn uitdrukkelijk dwingend is.
12.10.2 Overeengekomen leveringstermijnen vangen eerst aan nadat de Klant de Leverancier van alle ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie heeft voorzien en/of nadat de Leverancier alle ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde voorwaarden vervuld heeft gezien zoals maar niet beperkt daartoe de
benodigde vergunningen, aangeleverde materialen, gegevens, bescheiden e.d.
12.10.3 Een leveringstermijn vangt eerst aan nadat de Leverancier een overeengekomen aanbetaling/voorschot van de Klant heeft ontvangen.
12.10.4 De Klant doet afstand van elk recht op schadevergoeding verband houdende met overschrijding van een leveringstermijn door de Leverancier
12.10.5 Leveringstermijnen zijn nimmer fataal van aard. Verzuim aan de zijde van de Leverancier als gevolg van een door de Klant gesteld overschrijden van een Leveringstermijn is eerst aan de orde nadat de Klant de Leverancier per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit in gebreke stelt en de Leverancier daarbij een termijn stelt van minimaal twee weken om alsnog tot nakoming over te gaan.
12.10.6 Indien en voor zover levering van het Product door de Leverancier aan en/of ten behoeve van de Klant enigerlei mate en/of door welke oorzaak dan ook  verhinderd en/of verlaat wordt door handelen en/of nalaten (gelegen in de risicosfeer) van de Klant, is de Klant aansprakelijk voor elke schade (van opslag/bewaring/transport en/of anderszins) die de Leverancier als gevolg hiervan lijdt.

12.11. Aansprakelijkheid / exoneratie
12.11.1 Elke aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot die voor directe zaakschade, gedekt door de verzekeraar van de Leverancier, en die het gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan het Product of van opzet en/of grove schuld van de Leverancier.
12.11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van het handelen en/of nalaten van hulppersonen van Leverancier uitgesloten
12.11.3 In die gevallen waarin de verzekeraar van Leverancier niet tot dekking overgaat van schade gevorderd van de Leverancier en de Leverancier door een rechterlijke instantie of anderszins, toch veroordeeld wordt tot vergoeding van die schade over te gaan, beperkt die schadevergoedingsverplichting zich immer tot het
bedrag gelijk aan de Prijs die de Klant aan de Leverancier diende/dient te voldoen ingevolge de Overeenkomst waarvan de uitvoering / het Product tot de betreffende schade heeft geleid.
12.11.4 Elk recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant zich niet heeft gehouden aan het bepaalde in de Overeenkomst / de Algemene Voorwaarden / de aanwijzingen van de Leverancier (waaronder de in art. 13.2 van de Algemene Voorwaarden genoemde informatie) terzake het gebruik van het Product en aannemelijk is dat dit nalaten mede of geheel de oorzaak van het ontstaan van de schade is geweest.
12.11.5 Elk aansprakelijkheid en/of recht op schadevergoeding van de Klant vervalt na het verstrijken van een periode van zes maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan en de Klant zich in die periode niet tot de Leverancier gewend heeft terzake deze schade.
12.11.6 De Klant vrijwaart de Leverancier van elke aansprakelijkheid voor schade geleden door derden veroorzaakt door en/of verband houdende met het Product. Indien en voor zover een of meer derden terzake die schade (in rechte) de Leverancier aansprakelijk houden, is de Klant dienaangaande en op eerste verzoek van Leverancier verplicht tot het naar tevredenheid van de Leverancier stellen van zekerheid, zoals maar niet beperkt daartoe het stellen van een bankgarantie.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen worden overgemaakt aan info@rentyouradventure.be.

×